Perinteinen kyläajattelu ja ihmislähtöisyys Husulanmäen yhteisöllisyyden pohjana

Think like a Village – tämä lausahdus on Lapinjärvellä usein toisteltu. Tavoitteena on nostaa perinteinen kyläajattelu uuteen arvostukseen modernin yhteisöllisyyden muodossa.

Mitä kyläajattelu meille merkitsee? Se on suvaitsevaisuutta, toisen näkemistä ja auttamista, välitöntä kohtaamista ja talkootyönäkin nähtävää me-henkeä. Lapinjärvellä me-henki ja yhteisöllisyys ovat vahvana mukana kaikessa, mitä kunnassa tapahtuu.

Lapinjärven kunta alkoi järjestelmällisesti viitisen vuotta sitten kehittää toiminnastaan ihmislähtöistä. Taustalla oli sekä Lapinjärven omiin vahvuuksiin nojautuminen mutta myös vahva tulevaisuusajattelu. Nähtiin, että ihmisten halu vaikuttaa ja osallistua oli kasvussa ja siihen tarvittiin uusia välineitä. Lisäksi tulevaisuustutkijat pystyivät ennustamaan myös tietynlaisen vastavirtatrendin nousua: kaupungistumisen rinnalle oli nousemassa entistä vahvemmin joukko, joka halusi muuttaa maaseudulle. Maaseudun vahvuuksia ovat muun muassa turvallisuus, luonto ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöön. Kaikki nämä näkyvät myös Lapinjärvellä ja Husulanmäen alueella.

Ihmislähtöinen kunta on verkostoissa toimiva asioiden mahdollistaja. Ihmislähtöinen kunta ottaa asukkaat ja muut toimijat mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan palveluita. Yhteisöllisyys on selkeä osa kunnan rakennetta, ei vain päälleliimattu korulause. Meillä pääset rakentamaan juuri sellaista kuntaa kuin sinä haluat. Lapinjärvellä ajatellaan, että viisaus syntyy joukossa ja yhteiskehittämällä olemme saaneet lukuisia isoja kehittämisprojekteja eteenpäin. Ihmislähtöisyys näkyy myös mm. varhaiskasvatuksessa ja kouluissa lapsilähtöisinä palveluina.

Lapinjärvellä toimitaan vahvasti porukassa ja jokainen saa itse valita, miten haluaa vaikuttaa ja osallistua. On vaikkapa unelmatyöpajoja, ihmislähtöiset ohjausryhmät ja matalan kynnyksen tapa palvella. Meillä asioihin sanotaan aina ensin joo. Byrokratiaa voi käyttää joko hyvään tai pahaan – me olemme päättäneet olla hyvän puolella. Tapahtumat, liikunta- ja kulttuuripalvelut, kerhotoiminta – nämä toteutamme vahvasti porukassa. Kunnastamme löytyykin rutkasti liikunnan harrastajia, taiteilijoita ja luonnon sekä kulttuurin ystäviä.

Biokiertotalouden edistäminen on ihmislähtöisyyttä parhaimmillaan. Ihmisen olemassaolon mahdollistamiseksi on kehitettävä ympäristöystävällisempiä tapoja toimia, mutta lisäksi on nostettava ihminen tärkeäksi toimijaksi osaksi kiertotaloutta. Husulanmäen kehittäminen toteuttaa ihmislähtöisyyttä usealla tavalla. Sinä voit omalla arjen toiminnallasi vaikuttaa omaan, lähiyhteisösi, kunnan ja lopulta koko universumin hyvinvointiin – ihan vain valitsemalla asuinpaikkasi oikein.

Tervetuloa Lapinjärvelle!

Tiina Heikka, kunnanjohtaja

Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehittämisrahastosta.

*******

Traditionellt bytänkande och ett människo-orienterat arbetssätt som grund till gemenskapen på Husulabacken

Think like a Village – detta uttryck upprepas ofta i Lappträsk. Syftet är att höja traditionellt bytänkande till en ny uppskattning i form av modern gemenskap.

Vad betyder bytänkande för oss? Det är tolerans, att se och hjälpa sin nästa, spontana möten och en Vi-anda som kan påträffas t.o.m. i talkoarbetens tecken. I Lappträsk är vi-andan och gemenskapen starkt engagerade i allt som händer i kommunen.

För fem år sedan började Lappträsk kommun systematiskt utveckla sin verksamhet med ett människo-orienterat arbetssätt.

Bakgrunden grundar sig på Lappträsks egna styrkor men också ett starkt framtidstänkande. Man såg att människors önskan att påverka och delta växte och nya verktyg behövdes. Dessutom kunde framtidsforskare också förutsäga uppkomsten av en viss typ av motströmsutveckling: tillsammans med urbaniseringen ökade antalet människor som ville flytta till landsbygden. Till landsbygdens styrkor hör säkerhet, natur och förmågan att påverka sin egen livsmiljö. Allt detta är synligt även i Lappträsk och på Husulabackens område.

Den människo-orienterade kommunen skapar möjligheter för växelverkan inom nätverk. Den människo-orienterade kommunen tar med kommuninvånarna och andra aktörer i planeringen och genomföringen av tjänster. Gemenskapen är en tydlig del av kommunens struktur, inte bara en försmyckad fras. Hos oss kan du bygga precis den typ av kommun du vill ha. Vi tänker i Lappträsk, att visdom föds i grupp, och genom att utveckla tillsammans har vi fört framåt många utvecklingsprojekt. Det människo-orienterade sättet syns också bl.a. inom småbarnspedagogiken och i skolorna som barnvänliga tjänster.

I Lappträsk agerar man starkt i grupp och var och en kan själv välja på vilket sätt man vill delta och påverka. Det finns t.ex. drömarbetsverkstäder, människo-orienterade styrgrupper och sätt att betjäna på med låg tröskel. Vi säger alltid först joo. Byråkrati kan användas endera till bra eller till dåligt – vi har valt att använda den till bra. Evenemang, idrotts- och kulturtjänster, klubbverksamhet – dessa verkställs starkt i grupp. Det finns verkligen många idrottsentusiaster, konstnärer samt natur- och kulturvänner i vår kommun.

Att främja biocirkulärekonomin är ett människo-orienterat arbetssätt när den är som bäst. För att möjliggöra människans existens måste mer miljövänliga sätt att göra saker utvecklas, men dessutom måste människor göras till en viktig aktör i den cirkulära ekonomin. Utvecklingen av Husulabacken implementerar ett människo-orienterat arbetssätt på flera sätt. Med dina egna dagliga val kan du påverka välbefinnandet för dig själv, din närmiljö, kommunen och i slutändan hela universumet – bara genom att välja rätt din boplats.

Välkommen till Lappträsk!

Tiina Heikka, kommundirektör

Projektet Resurssmart med människo-orienterade metoder finansieras av Nylands förbund ur europeiska utvecklingsfonden.

Hankkeen toteuttajien logot

Husulanmäki on Lapinjärvellä, itäisellä Uudellamaalla sijaitseva yhteisöllisyyteen, ekologisuuteen, perinteisiin ja moderniin puurakentamiseen perustuva ryhmärakennuttamisalue.

Tutustu tarkemmin ja tarkista saatavilla olevien tonttien tilanne:

www.husulanmaki.fi

www.facebook.com/husulanmaki

www.instagram.com/tarinoitahusulanmaelta

Resurssiviisaaksi-blogi

Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hankkeessa kehitetään kiertotalouden mukaisen ryhmärakennuttamisen toimintamallia Husulanmäen tulevalla asuinalueella. Tässä blogissa jaetaan tietoa ja tunnelmia hankkeesta.

Resurssiviisaan ryhmärakennuttamisen toimintamallia luodessamme etsimme tila- ja rakenneratkaisuja sekä materiaaleja, joiden avulla rakentaja voi tehdä viisaita valintoja. Samalla pohdimme, miten voidaan huomioida myös yksilön hyvinvointinäkökulma. Husulanmäelle rakentamiseen pyritään löytämään mahdollisimman vähähiilisiä ratkaisuja. Lisäksi yhteistyössä tulevien asukkaiden kanssa pohditaan yhteisön elämisen ja asumisen muita tärkeitä asioita kuten esimerkiksi energia-asiat, liikkuminen tai uudenlaiset yhteisölliset palveluntuotantomallit. Tavoitteena on löytää asukkaita palvelevia ratkaisuja yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Blogia kirjoittavat vuorotellen niin hankkeen resurssiviisaaseen ja hyvinvointia lisäävään puurakentamiseen erikoistuneet asiantuntijat Aalto-yliopistolta kuin Laurea ammattikorkeakoulun asiantuntijat, jotka toimivat hankkeessa erityisesti resurssiviisaan palvelumuotoilun asiantuntijoina. Paikallista näkökulmaa blogiin tuovat ainakin Lapinjärven kunnanjohtaja sekä hankkeen projektipäällikkö.